Privacybeleid

Wereldpaden, gevestigd te Vijlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58202803, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Wereldpaden Academy met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wereldpaden persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cursisten, supervisanten;
 2. bezoekers aan Wereldpaden;
 3. bezoekers van wereldpaden.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Wereldpaden;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Wereldpaden contact opnemen of van wie Wereldpaden persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wereldpaden verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Wereldpaden zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Gegevens die verkregen worden via social media
 1. Doeleinden verwerking

Wereldpaden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een trainingen, workshops, supervisietrajecten, lezingen;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 1. Rechtsgrond

Wereldpaden verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals werkgevers e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een studentendossier bij te houden;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Wereldpaden mag voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Wereldpaden persoonsgegevens verwerken. Wereldpaden sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Wereldpaden deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wereldpaden deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Wereldpaden geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Wereldpaden ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Wereldpaden bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wereldpaden hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Gegevens cursisten: ten minste 7 jaar na het einde van de overeenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Wereldpaden kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Wereldpaden gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Wereldpaden te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Wereldpaden door een e-mailbericht te sturen naar info@wereldpaden.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Wereldpaden persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Wereldpaden door een e-mailbericht te sturen naar info@wereldpaden.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.